• Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

  Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

 

 

 

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Działalność rolnicza charakteryzuje się tym, żę osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym są często narażone na niebezpieczeństwa, wynikające ze szczególnej specyfikacji prowadzenia tejże działalności. Konieczność ciągłych zmian rodzaju pracy oraz środowiska naturalnego, przy wykorzystywaniu specjalistycznych urządzeń rolniczych może zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu. Praca rolnika skupia się na wielu różnych czynnościach w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Liczba wypadków w rolnictwie spada z każdym rokiem, jednak nadal stanowi duży odsetek tego rodzaju incydentów. Rolnictwo zaliczane jest do jednej z najniebezpieczniejszych gałęzi gospodarki, zwłaszcza w przypadku gdy wiąże się z obsługą wielkogabarytowych maszyn. Rolnik jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które zatrudnia w swoim gospodarstwie, z tego też względu musi dbać o odpowiednie warunki pracy, a także konserwację maszyn rolniczych. Ponadto jest zobowiązany do płacenia składek OC, które w przyszłości zapewnią środki, aby pokryć ewentualne odszkodowanie za wypadek w rolnictwie.

W razie wypadku powiązanego z wykonywaną pracą na wsi, poszkodowany może ubiegać się o otrzymanie świadczenia z KRUS oraz o wypłacenie odszkodowania za wypadek w rolnictwie (wypłaca się je z polisy OC rolnika). Otrzymuje się je jedynie w sytuacji, gdy zostanie wykazane powiązanie przyczynowe pomiędzy doznaniem urazu a wykonywaną pracą w gospodarstwie rolnym. Konieczne będzie jednocześnie udowodnienie rozmiaru powstałych szkód oraz wskazanie winy rolnika.

Jakie szkody obejmuje odszkodowanie za wypadek w rolnictwie? W skład polisy wchodzi szeroki zakres szkód – od tych, które powstały podczas prac polowych, przez związane z pędzeniem bydła, ruchem na drogach publicznych, aż po użytkowanie pojazdów wolnobieżnych. Odszkodowanie przysługuje osobom, które doznały uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia, a nawet uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Przysługuje również rodzinie poszkodowanego, który wskutek wypadku poniósł śmierć.

Jeżeli zależy Państwu na pozyskaniu odszkodowania za wypadek w rolnictwie, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy profesjonalne konsultacje i zespół prawników z wieloletnim doświadczeniem. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie postępowania oraz zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Odszkodowanie pokrywa koszty leczenia i jednocześnie zapewnia środki potrzebne na utrzymanie (urazy często wykluczają możliwość tymczasowej lub trwałej pracy). Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Państwu pomóc.

Zgodnie z definicją, wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym jest to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej:

 • na obszarze gospodarstwa rolnego, będącego własnością ubezpieczonego,
 • na obszarze gospodarstwa domowego, które wchodzi w skład majątku ubezpieczonego,
 • na obszarze terenów niebędących majątkiem ubezpieczonego a nastąpiło w trakcie wykonywania prac związanych z prowadzeniem gospodarstwa,
 • w drodze do miejsca pracy jak również w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania ubezpieczonego.

 

NAJCZĘSTSZE WYPADKI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

 • wypadki mające bezpośredni związek z wykonywaniem czynności przy użyciu urządzeń oraz maszyn rolniczych
 • przekroczenie dopuszczalnej normy dźwigania ciężarów, powodujących urazy oraz zagrażających życiu
 • upadki, poślizgnięcia
 • zatrucie toksynami
 • poparzenia

 

POSZKODOWANI PRZY WYSTĄPIENIU WYPADKU W GOSPODARSTWIE ROLNYM

 • właściciel gospodarstwa,
 • pracownicy wykonujący pracę na terenie gospodarstwa, a także w ramach działalności gospodarstwa,
 • rodzina właściciela gospodarstwa,
 • osoby trzecie, które uległy wypadkowi w trakcie wykonywanych prac w gospodarstwie

 

ŚWIADCZENIA Z POLISY OC GOSPODARSTWA ROLNEGO

ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE ZE ZWROTEM:

 • szeroko pojętych kosztów leczenia,
 • kosztów opieki osób trzecich
 • kosztów dojazdów do placówek medycznych
 • utraconych zarobków
 • kosztów pogrzebu
 • wszelkich innych kosztów pozostających w związku z zaistniałym zdarzeniem

 

 

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwieOdszkodowanie za wypadek w rolnictwie