• Odszkodowanie za wypadek w pracy

    Odszkodowanie za wypadek w pracy

 

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRACY

Każdy pracodawca ma obowiązek regularnego opłacania składek na rzecz zatrudnionych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki służą wypłacie odszkodowania w przypadku, gdy ulegniemy wypadkowi w pracy bądź w drodze do niej. Często zdarza się tak, że wypłacane odszkodowanie z ZUS jest zbyt małe w stosunku do doznanej krzywdy oraz poniesionej w wyniku wypadku szkody. Jako pracownicy mamy prawo dochodzić w takiej sytuacji odszkodowania bezpośrednio od pracodawcy. Pracodawca może mieć zawartą polisę ubezpieczeniową OC. W takim przypadku to ubezpieczyciel przejmuje obowiązek wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Zdarzają się sytuacje, kiedy to pracodawcy nie posiadają właściwego ubezpieczenia, co skutkuje przeniesieniem obowiązku naprawienia szkody bezpośrednio przez nich. Oznacza to, iż należne odszkodowanie pracodawca jest zobowiązany wypłacić z własnego majątku.

ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA OC GOSPODARSTWA ROLNEGO

ODSZKODOWANIE ZWIĄZANE ZE ZWROTEM:

  • szeroko pojętych kosztów leczenia,
  • kosztów opieki osób trzecich
  • kosztów dojazdów do placówek medycznych
  • utraconych zarobków
  • kosztów pogrzebu
  • wszelkich innych kosztów pozostających w związku z zaistniałym zdarzeniem
Odszkodowanie za wypadek w pracyOdszkodowanie za wypadek w pracy