Każdy, komu została wyrządzona szkoda, może domagać się od sprawcy lub jego ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli nie zgłaszamy swoich roszczeń tuż po zaistnieniu zdarzenia, wcale nie zaprzepaszczamy swoich szans na uzyskanie należnej nam sumy pieniędzy. Kiedy sprawę uznaje się za przedawnioną?

Podstawowy termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Na wstępie warto wspomnieć, że istnieje kilka definicji przedawnienia – podstawowy (mający zastosowanie do największej liczby spraw) oraz inne (zależne od okoliczności zdarzenia, a nawet od wieku osoby poszkodowanej). Główny termin przedawnienia, jaki kodeks cywilny przewiduje dla roszczeń o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, wypadek w pracy (również, jeżeli chodzi o odszkodowania za wypadek w rolnictwie) bądź inne nieszczęśliwe zdarzenie wynosi 3 lata. Należy mieć na uwadze, że nie są one liczone od dnia zdarzenia, ale od momentu, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, z tym że w sumie od incydentu nie może minąć więcej niż 10 lat.

Termin przedawnienia w przypadku zbrodni lub występku

Jednym z wyjątków od terminu trzyletniego jest sytuacja, kiedy tragiczne wydarzenie było wynikiem przestępstwa – zarówno zbrodni, jak i występku. Wtedy czas, po którego upływie przedawniają się roszczenia odszkodowawcze, wynosi aż 20 lat, licząc od dnia zajścia. Skąd wiemy, że szkoda została wyrządzona w wyniku przestępstwa? W praktyce poszkodowany musi ponieść śmierć lub doświadczyć rozstroju zdrowia trwającego powyżej 7 dni.

Termin przedawnienia w przypadku małoletnich

Do wyjątków zalicza się też sytuacje, kiedy poszkodowany był małoletni. Wówczas prawo chroni go w szczególny sposób i przewiduje inny termin przedawnienia niż dla osób dorosłych. Nie ma tu znaczenia ani sam moment zdarzenia, ani nawet to, czy było ono czynem przestępczym. Bez względu na okoliczności osoba, która w chwili wyrządzenia szkody, nie miała ukończonych 18 lat może ubiegać się o przysługujące jej świadczenia do 2 lat po uzyskaniu przez nią pełnoletności.

Jak widać, odszkodowanie można otrzymać nawet wiele lat po przykrym wydarzeniu. Trzeba jednak pamiętać o obowiązującym w każdym przypadku okresie przedawnienia. Warto korzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii specjalizującej się w sprawach związanych z odszkodowaniem. To znacznie zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, nawet wtedy, gdy skutki wypadku zaczynamy odczuwać dopiero po kilku miesiącach lub latach.